JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Rikosasia
TUOMIO 06/815
Annettu kansliassa
2.5.2006
Asiano:
R 05/2307

Syyttäjän rangaistusvaatimus
1. KUNNIANLOUKKAUS (6160/R/001799/05) Rikoslaki 24 luku 9 §
1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (2Poistettu 06.12.2015). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut sisällöltään oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

http://www.12.fi/2007/05/26/20060502kunnianloukkauskaraja1tuomio.htm

VAASAN HOVIOIKEUS
TUOMIO
Nro 565
Antamispäivä 23.4.2007
Diaarinro R 06/794
Verkkoviestin jakelun keskeyttäminen

Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 18 §:n mukaan tuomioistuin voi virallisen syyttäjän, tutkinnanjohtajan tai asianomistajan hakemuksesta määrätä julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan taikka lähettimen. palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjän keskeyttämään julkaistun verkkoviestin jakelun, jos viestin sisällön perusteella on ilmeistä, että sen pitäminen yleisön saatavilla on säädetty rangaistavaksi. Lähtökohtana mainittua lainkohtaa sovellettaessa on saman lain 1 §:n 2 momentti, jonka mukaan viestintään ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä ottaen huomioon sananvapauden merkitys kansanvaltaisessa oikeusvaltiossa.
Mannisen ylläpitämällä nettisanomat.com -internetsivustolla on materiaalia, joka kohdistuu Monosen elinkeinotoimintaan ja on sisällöltään Monosen kunniaa loukkaavaa. Monosta koskevien verkkoviestien pitäminen yleisön saatavilla on edellä mainitun lainkohdan tarkoittamalla tavalla rangaistavaksi säädetty teko ja rikos jatkuu edelleen niin kauan, kuin internetsivustolla oleva Monosta koskeva materiaali on verkkoviestinä yleisön saatavilla.
Edellä mainitut seikat huomioon ottaen Mannisen on poistettava nettisanomat.com-sivustolta kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainitaan Monosen tai hänen yrityksensä nimi ja joissa on viittauksia Monoseen. Näin ollen tämän asiaa koskevan tuomion julkaiseminen mainitussa verkkojulkaisussa ei ole tarpeellista.
http://www.12.fi/2007/05/26/20070423kunnianloukkaushovituomio1tuomio.htm

Tältä sivulta on poistettu kaikki Vaasan hovioikeuden 23.4.2007 tuomiossa Nro 565 poistettaviksi määrätyt verkkoviestit.  Alkuperäinen sivu, jossa poistokohdat ovat näkyvissä, on arkistoitu osoitteeseen  http://www.12.fi/2004/08/19/asukasliitto.htm12 19.08.2004
  Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. Kesän hyvä teko: opeta lapsi uimaan! 
 
edellinen numero 

12.fi  -    nro 271 
torstaina  19.08.2004. - 
tämän numeron etusivulle! 

seuraava numero

12.fi

 
1999 alkaen
 

12 torstaina 19.08.2004. Lähetettyjä.

ASUKASLIITON MUUTOSESITYS (2.6.2004) LÄPI ASUMISTUKILAKIESITYKSEEN
Asukasliiton esittämän muutosesityksen johdosta Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti muuttaa hallituksen esitystä asumistukilain 15 §:n muuttamista (HE 88/2004 vp - YmV 12/2004 vp).

Asukasliiton ja valiokunnan mielestä esitys olisi huonontanut kaikkein heikoimmin toimeentulevien asemaa. Valiokunta ehdottaa, että asuntotukea tarkistetaan tulojen alentuessa hallituksen esityksestä poiketen nykyisen kaltaisesti eli kun tulot ovat alentuneet 160 eurolla kuukaudessa. Hallitus esitti, että tarkistus eli asuntotuen nostaminen tulisi harkittavaksi vasta kun tulot putoavat vähintään 300 eurolla kuukaudessa.

 Valiokunta piti muutosta valtiontalouden kannalta vähäisenä mutta asumistuen saajien kannalta erittäin tärkeänä. Ympäristöministeriön arvion mukaan valtion menot lisääntyisivät noin miljoonalla eurolla, jos tarkistusrajaa nostetaan tulojen kasvaessa 300 euroa ja tarkistusraja pidettäisiin ennallaan tulojen pienentyessä. Tämä merkitsisi asumistuen määrärahoihin 0.2 prosentin korotusta mutta samalla toimeentulotukimenot vähenevät.

Asukasliitto on tyytyväinen ja arvostaa ympäristövaliokunnan tekemää muutosesitystä, jossa Asukasliiton esitykset tulivat huomioitua lakiehdotukseen. Esitys korostaa myös sen merkitystä, että kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja saada myös aidosti muutoksia lakiesityksiin toteaa Asukasliiton puheenjohtaja Herkku Hernesniemi.

liitteenäAsukasliiton esitys ympäristövaliokunnassaerityisesti sivut 1-2 ja liite 2Arvoisa ympäristövaliokunta
Asukasliitto haluaa esittää seuraavaa asumistukilain 15§: n muuttamiseksi:

1.                      Esitetty uudistuksen tarkistamisrajan nosto 160 eurosta 300 euroon kohtelee erityisesti pienituloisia kaltoin. Tämä korostuu erityisesti tulojen pienenemistilanteissa. Tarkistamisraja on liian korkea jo nykyisinkin ja sitä pitäisi nykyisestä laskea kuin nostaa.

                      Erityisesti tulojen pienentyessä ihminen tarvitsee suojaverkkoa turvatakseen elämisen perusturvaa suhteessa tilanteeseen, kun tulotaso on nousussa. Siksi tarkistamisväli ja tulojen rahallinen raja pitäisi olla mahdollisimman lyhyt ja pieni.

2.                      Asumistukilain 15§: n muuttaminen edellyttäisi samanaikaisesti otettavaksi tarkasteluun myös toimeentulolain 7§: n muuttamisen ns. 7 %: n omavastuu osuuden osalta asumistukimenoista. Liite 1. ja Liite 2.

3.                      Asukasliitto näki lain aikaisemmassa muutoksessa juuri myönteisenä tarkistustilanteen nopeutumisen ja tulorajan muutoksen alentamisen. Tämä käsitys on vielä korostunut sen jälkeen. Sosiaaliviranomaisten ja heidän asiakkaiden palaute liitollemme tukee tätä käsitystä.

Herkku Hernesniemi
Puheenjohtaja
Asukasliitto ry

Liite 1.                       1(2)

Tilapäiseksi tarkoitetusta toimeentulotuesta on tullut vähimmäisturvan / perustulon pysyvä osa, koska:
PALKAT mm.
-                      pätkätyöstä
-                      pienipalkkaisesta kokopäivätyöstä
-                      työllistämistyöstä
-                      suojatyöstä
-                      oppisopimustyöstä
-                      yms.
EIVÄT RIITÄ ASUMISEEN JA ELÄMISEEN !

ENSISIJAISET ETUUDET mm.
-                      työttömyysturva
-                      sairaspäiväraha
-                      eläke tai osa-aikaeläke
-                      vammaistuki
-                      opintotuki
-                      yms.
EIVÄT RIITÄ ASUMISEEN JA ELÄMISEEN !

Ihmiset ovat köyhyysloukuissa monista eri syistä mm. siksi että: Asuntojen vuokrat ovat niin korkeat, että toimeentulotuen perusosasta – elämiseen tarkoitetusta rahasta – menee asumiseen paljon enemmän kuin lain mukainen 7%.
EIKÖ OLE KOHTUUTONTA JA PERUSTUSLAIN VASTAISTA ETTÄ IHMINEN JOUTUU ILMAN OMAA HALUAAN, ELÄMÄÄN VUOSIKAUSIA TILAPÄISEKSI TARKOITETUN TOIMEENTULOTUEN MÄÄRITTÄMÄLLÄ KÖYHYYSTASOLLA JA JOPA SEN ALAPUOLELLE !

Lain mukaan ( 1. 3. 1998 )
Toimeentulotuella turvataan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.
Perutuslakivaliokunnan mukaan:
Toimeentulotuella turvataan sosiaalisesti hyväksyttävää elintasoa. Siksi TOTU – ryhmä vaatii toimeentulolain 7§ muuttamista

                                                                                                                           Liite 1. 2(2)
TOTU – ryhmän vaatimusten perusteluita
TIESITKÖ TÄMÄN TOIMEENTULOTUESTA ?

Suomen valtion kokonaisbudjetista toimeentulotuen osuus on n. 1% !
Toimeentulotuki on tarkoitettu:
Viimesijaiseksi ja tilapäiseksi avuksi jolla turvataan vähintään VÄLTTÄMÄTÖN TOIMEENTULO silloin kun henkilö tai perhe ei voi saada toimeentuloaan muualta.

Tuen piirissä v. 2000 oli 272 000 kotitaloutta, 454 000 ihmistä Suomessa Helsingissä samaan aikaan 39 257 kotitaloutta ja 59 123 ihmistä.

Toimeentulotuen myöntää ja maksaa asuinkunta. Valtio maksaa osuutensa valtionosuusjärjestelmä puitteissa.

Onko oiken että toimeentulotuki on tänä päivänä usein pitkäaikaista tai pysyvää? Useat ihmiset joutuvat jatkuvasti ja toistuvasti hakemaan toimeentulotukea siksi, että: -                      ei ole työtä
-                      palkka on niin pieni että se ei riitä asumiseen ja elämiseen
-                      on sairastunut
-                      on vammautunut
-                      on vanhentunut
-                      muut etuudet viivästyvät
-                      elämäntilanne yllättäen muuttuu ja kriisiytyy
  ja myös siksi että
ASUNTOJEN VUOKRAT OVAT KORKEITA EIKÄ HALPOJA ASUNTOJA OLE

Liite 2
Esimerkki asumistukitilanteesta

60m2 x 10;00€                      = 600,00 €                               Vuokra

                                               558,00 €                               Asumistukimenot hyv. toimeentulossa

                                                 42,00 €                                 7 %: n omavastuuosuus asumismenoista

 

60m2 x 10,00€                      = 600,00 €                               Ennen vuokrankorotusta

60m2 x   1,00€                           60,00 €                                 10 % vuokrankorotus

                                            ---------------

                                               660,00 €                               Vuokra korotuksen jälkeen

                                              613,80 €                               Asumistukimenot hyv. toimeentulossa

                                                 46,20 €                                 7 %: n omavastuu

 

                                                 42,00 €                                 7 %: n Ennen korotusta

                                                 46,20 €                                 Korotuksen jälkeen

                                            ---------------

                                                   4,20 €                                   Erotus asiakkaan maksettavaksi

 

Asiakkaan asunnon neliömäärä- ja tulorajoitukset lisäävät asumismenoja asiakkaalle, koska asumistuki laskee sen mukaan, mitä enemmän asumismenoja on rajoitettu asiakkaan omavastuulle.

Tämä heijastuu samassa suhteessa toimeentulotukeen.   

http://www.asukasliitto.fi

 ASUKASLIITON MUUTOSESITYS (2.6.2004) LÄPI ASUMISTUKILAKIESITYKSEEN

12 torstaina 19.08.2004. Lähetettyjä."Jyväskylän kaupunginjohtaja Pekka Kettunen asuu Kramsunkadulla niin kutsutussa Karpion talossa. Kettunen osti vastikään asunnon myös Helsingin keskustasta vaimonsa, finanssineuvos Anne Brunilan kanssa." Keskisuomalainen 26.04.2003.


ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!Torstaina 19.08.2004. 

Gary Cooper ja Crace Kelly.
High  Noon.
Western-klassikko, jonka Fred Zinneman ohjasi vuonna 1952. "Mua älä hylkää oma armain..."

Tv2:ssa sunnuntaina 22.08.2004 klo
11.30!
Lue esittely vuodelta 2001: HIGH  NOON.  

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.


High Noon.  Kuva: Pertti Manninen. 


"Mua älä hylkää oma armain..."
Perustuslaki jatkuu ...

Iltalehti keskiviikkona 18.08.2004.
Leif Salmén-kolumni.
Kenen valta?

Lukijan palsta.
Poliitikot pelkäävät kansanäänestystä? Nimimerkki Kapinako avuksi?
Pääministeri tekee virheen. Antti Pesonen.

Ilta-Sanomat keskiviikkona
18.08.2004. Lukijat.
EU-kansanäänestys vai ei? Antti Pesonen.
Kansanäänestystä ei tarvita. Tapani Luoma.

Lähetettyjä:

ASUKASLIITON MUUTOSESITYS LÄPI ASUMISTUKI- LAKIESITYKSEEN.

Eroakirkosta.fi -sivuston kautta kirkosta eroaminen on ollut koko alkuvuoden hyvin tasaista.  


ILMOITA ILMAISEKSI:
LINKKI UUSIMPIIN! 
Kesän hyvä teko: opeta lapsi uimaan! 

Kesäkalenteri 2004  Näyttelyt Suomen kartalla!


 12.8.-12.9.2004   
Forssan kansainväliset mykkäelokuva-
festivaalit 27.-29.8. 2004.
 
 
Photoplay
 
Uusin lehti Arkistohaku Depis Elokuva Gallup Imagine Kaupunkikuva Kuvagalleria Lehdet Liikunta
Opetus Perhe Politiikka Sota ja rauha Tv ja radio Talous Työtä Valokuva Velka Viikon kuva
 
  Etusivu Torstaina 19. elokuuta 2004. Numero 271. Torstai on toivoa täynnä!  
 

Tänään
19.08.2004
 
 

12.fi joka torstai. Vastaava päätoimittaja
Pertti Manninen.
12
@hotmail.com

 

 

 
Viikon linkki
 
   
 
 
Sodan kuva
 
   
 
 
Kuvagalleria
 
   
   
   
   
   
   
Torstaina 19.08.2004. Tänään torstaina Bisquit 60. "Olen siinä kierteessä, jossa tuntuu, että olen kirjoittanut kaikista asioista jo. Maailma on paljon sekavampi kuin 1970-luvulla, jolloin Kekkonen ja Neuvostoliitto hallitsivat. Ehkä melun pitäisi kasvaa vielä suuremmaksi, jotta lakoninen teksti taas huomattaisiin." Seppo Ahti, 60.
 
Mitä sinä haluat? Torstaina 19.08.2004. Pääkirjoitus: Pääministeri Matti Vanhanen. Ylen radiouutisissa sunnuntaina 15.08.2004 klo 17.30.
"... perussopimus tai perustuslaki, miksi sitä halutaankin kutsua..." Pääkirjoitus.
 
Torstaina 19.08.2004. Historia. Kungens hemliga krigsplan sprack.  1854. "Kanonerna dundrade vid Bomarsunds fästning på Åland denna dag för 150 år sedan. Sverige skulle förhålla sig neutralt i kriget - men i hemlighet smidde kung Oscar I planer på att med hjälp av England och Frankrike återta Finland från Ryssland. 
Just när kungen trodde att möjligheten kommit slöts fred mellan partierna i Krimkriget." Aftonbladet Söndag 15 augusti 2004. Herman Lindqvist. Kungens hemliga krigsplan sprack.
Så kunde en löpsedel ha sett ut den 15 augusti 1854. 
 
Torstaina 19.08.2004. Jyväskylä. Pekka Kettunen teki likaisen työn -  Markku Andersson nauttii hedelmistä!  "Työsuhdeasunnokseen Andersson saa edeltäjänsä Pekka Kettusen asunnon Kramsunkatu 1:ssä." suur-jyväskylän lehti keskiviikko 11.08.2004. Anderssonille huippupalkka.
Lue myös!  "Jyväskylän kaupunginjohtaja Pekka Kettunen asuu Kramsunkadulla niin kutsutussa Karpion talossa. Kettunen osti vastikään asunnon myös Helsingin keskustasta vaimonsa, finanssineuvos Anne Brunilan kanssa." Keskisuomalainen 26.04.2003. Muut lehdet. Matkalaukkujohtaminen kunnissa harvinaista.  
Lue myös! "Tullessaan Jyväskylän kaupunginjohtajaksi hän ensi töikseen savusti vuosikausia tiedotussihteerinä toimineen Anja Alanteen ensin pois virastaan ja sen jälkeen pois myös työsuhdeasunnosta. Tämän jälkeen talosta kunnostettiin kalliilla remontilla kaupunginjohtajan virka- ja yksityisasunto." Vittuilijasta eetikoksi. 

Lue myös! 
Pekka Kettunen ja potkut.
 
Torstaina 19.08.2004. Elokuva. Gary Cooper ja Crace Kelly. High  Noon. Western-klassikko, jonka Fred Zinneman ohjasi vuonna 1952. "Mua älä hylkää oma armain..."
Tv2:ssa sunnuntaina 22.08.2004 klo 11.30!
Lue esittely vuodelta 2001: HIGH  NOON.  
 
Thursday August 19 2004 Guardian Unlimited
Everybody out Cartoon: Steve Bell on George Bush's presidential campaign. Latest Guardian cartoons
"FLORDA NATIONAL GUARD OUTA FLORDA NOW - TROOPS OUTA YURP NOW - MOGDADA AL SADR OUTA IRAQ NOW"
 
  Thursday August 19 2004 Guardian Unlimited
Doubts over Sadr peace deal

Iraqi army prepares for Najaf assault.
US forces kill two in Abu Ghraib riot
Iraq chooses first assembly
Special report: Iraq
 

 
"Experience the Reality". 
Kuva: Pertti Manninen.
Torstaina 19.08.2004. Irak. Taistelut jatkuvat Najafissa: Moqtada al-Sadr pitää pilkkanaan niin miehittäjää kuin väliaikaishallintoakin. Verilöyly jatkuu. Muuten: Irakin hallinnon pystytys jatkuu.  Ensimmäisessä vyöryssä: Kaadot Irakin armeijasta kymmeniä tuhansia. Surmat siviiliväestöstä,  irakbodycount.net tarkentuneet yli kymmeneksi tuhanneksi. Kaadot liittoutumasta satoja. Tuhannen rajakin on mahdollisesti jo ylitetty, ainakin kun palkkasoturit lasketaan mukaan. Väliaikaishallinnonpystyttämisen jälkeen:  Satoja taistelijoita ja siviilejä on kuollut. Tappaminen jatkuu.
 
 
Torstaina 19.08.2004. Näyttely. Bangladesh ja demokratia- valokuvanäyttely Helinä Rautavaaran museossa 12.8.-12.9.2004 Näyttelyn aiheina ovat vuonna 1971 käyty itsenäisyyssota, tämän jälkeen jatkunut taistelu demokratiasta, naisten ja lasten asema sekä bangladeshilainen arki. Bangladesh ja demokratia- valokuvanäyttely.
 
Photoplay Torstaina 19.08.2004. Elokuva. Forssan kansainväliset mykkäelokuvafestivaalit järjestetään viidennen kerran 27.-29.8. 2004. Festivaalin sydämenä on idyllinen keskuskatu Loimijoen rannassa.  
Tänä vuonna festivaaleilla päästään ihailemaan aikansa kohutuimman ja kiistellyimmän naistähden, Greta Garbon vetovoimaa. Garbon elokuvista festivaaleilla nähdään Flesh and the Devil (1926), The Mysterious Lady (1928) ja A Woman of Affairs (1928).
Garbo mykistää Forssassa.
 
Torstaina 19.08.2004. Perustuslaki jatkuu ...
Iltalehti keskiviikkona 18.08.2004. Leif Salmén-kolumni. Kenen valta?
Lukijan palsta. Poliitikot pelkäävät kansanäänestystä? Nimimerkki Kapinako avuksi? Pääministeri tekee virheen. Antti Pesonen.
Ilta-Sanomat keskiviikkona 18.08.2004. Lukijat. EU-kansanäänestys vai ei? Antti Pesonen. Kansanäänestystä ei tarvita. Tapani Luoma.  
Lue myös!
Lipponen ja Vanhanen  - oligarkia oligarkian sisällä.
 

Torstaina 19.08.2004. Tampereen Komediateatterin lasten kesänäytelmä ”VAAHTERAMÄEN EEMELI” on tehnyt lasten kesäteatterin yleisöennätyksen. Eemeli löi Pepin.

 
Torstaina 19.08.2004.  ASUKASLIITON MUUTOSESITYS LÄPI ASUMISTUKILAKIESITYKSEEN.
 
Torstaina 19.08.2004. Eroakirkosta.fi -sivuston kautta kirkosta eroaminen on ollut koko alkuvuoden hyvin tasaista.  
 
 

Lahjoita ruokaa! "The Hunger Site"-sivulla käydessäsi ja siellä nappia painaessasi lahjoitat ruokaa maailman nälkäisille ihmisille. Sivulla mainitut sponsorit maksavat lahjoituksen puolestasi! Voit tehdä yhden lahjoituksen joka päivä. 16.09.99.

Torstaina 19.08.2004.  "Tuuli käy heidän ylitseen".
Poisnukkuneitten muistolle.
Kuvasarja.  
Kuva: Pertti Manninen.

  pm  
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 
Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.

 

Viime kerralla!

Tiistaina 17.08.2004. 


Lipponen ja Vanhanen  - oligarkia oligarkian sisällä.

"Tämä vahvistaa sen, mitä havaitsin väitöskirjassanikin , että oligarkian sisällä on oligarkia. Kaksi kolme ihmistä on päättänyt asian, josta piti keskustella hallituksen sisällä ja eduskunnan kesken." Kansanedustaja
Arja Alho oligarkian ilmoituksesta, että kansanäänestystä  EU:n perustuslaista ei järjestetä. Oligarkia. 
Kuva: Pertti Manninen.
Pocahontas.  Kuva: Pertti Manninen.

Tanja Karpela Show I.
Pohjaksi: Opintotuen korotukset! Kootut selitykset. Tanja Karpela ja Suvi Lindén. 05.08.2004.  Suvi Linden: Mihin Karpela unohti asumislisän korottamisen?   
Tanja Karpela Show II.
Jatkoa tänään 12.08.2004. Tanja Karpela: 
Karpela vastaa Lindénille opintotuesta. Kaarina Dromberg: Dromberg vastaa Karpelalle. Tanja Karpela: Karpela vastaa jälleen Drombergille.
Tanja Karpela Show III.
Jatkoa tänään tiistaina 17.08.2004. Kaarina Dromberg & Suvi Lindén: Kyse ei ole kilpa-
laulannasta, ministeri Karpela.
Inkeri: Kulttuuri- ministerien nokittelu vaietkoon.


Iltalehdestä jatkuvalla syötöllä!
Viime torstaina:
Löperön Sanomat.
Salapoliisikertomus siitä kuinka ylijohtaja
Anne Brunilan jutun Työttömyyden hoitoon mallia Tanskasta väitteiltä putosi pohja pois ja kuinka löperösti asia korjattiin.
Oikaisujen Suomen ennätys!

Matti Vanhanen ennen kohua. "Vaalilupaukset niin opiskelijoille kuin eläkeläisille on jätetty historiaan." Politiikan kuolema.
Viime Extra- tiistaina:
Matti Nykänen Show. 

Anne Brunila Show.

Sailaksen ehdotukset pulmallisia köyhille.

ILMOITA ILMAISEKSI: 
LINKKI UUSIMPIIN!

Kesän hyvä teko: opeta lapsi uimaan! 

Kesäkalenteri 2004  Näyttelyt Suomen kartalla!

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999. ILMASTA RAHAA 22.8 asti Tampereen Komediateatteri Forssan kansainväliset mykkäelokuva-
festivaalit 27.-29.8. 2004.
Näinä aikoina.

    19.08.2004 
17.08.2004 
 
12.08.2004 Viinaa kansalle!
10.08.2004
09.08.2004
05.08.2004
03.08.2004 extra
 
29.07.2004
27.07.2004 extra
26.07.2004 extra
22.07.2004
JUILLET 14 
15.07.2004
08.07.2004
01.07.2004 24.06.2004 17.06.2004 10.06.2004 03.06.2004
27.05.2004 20.05.2004 13.05.2004 06.05.2004  
29.04.2004
22.04.2004
15.04.2004
08.04.2004
01.04.2004
25.03.2004. Salainen asiakirja.
18.03.2004. 11.03.2004. 04.03.2004. 26.02.2004. 19.02.2004.
12.02.2004.
05.02.2004.
29.01.2004.
22.01.2004.
15.01.2004.

08.01.2004.

01.01.2004.


   
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
Vanhin 29.07.1999
 
ILMOITA ILMAISEKSI: LINKKI UUSIMPIIN!
 

Uusin
 

Vuosikirja 2003. Koko vuosi kahdella sivulla! tammikuu-kesäkuu 2003 kuvin. - heinäkuu-joulukuu 2003 kuvin. - tammikuu-kesäkuu 2003 ilman kuvia. - heinäkuu-joulukuu 2003 ilman kuvia.

 
 

TOIMITUS. Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteydenotto: 12@hotmail.com. Copyright 12.fi 2004/271 Sivut valmisti Pertti Manninen 19.08.2004, ensimmäinen versio: 19.08.2004 15:02 (linkkejä 21.08.2004 13:22 ). Vanhempi toimittaja ja kesätoimittaja. Kuvannut Pertti Manninen. 
2004/08/19 12.fi  - ASUKASLIITON MUUTOSESITYS (2.6.2004) LÄPI ASUMISTUKILAKIESITYKSEEN - Asukasliiton esittämän muutosesityksen johdosta Ympäristövaliokunta päätti yksimielisesti muuttaa hallituksen esitystä asumistukilain 15 §:n muuttamista (HE 88/2004 vp - YmV 12/2004 vp). - 12 torstaina 19.08.2004. Lähetettyjä. - 19.08.2004 - avoin - ainakin joka torstai - kuva - kuvat - pertti manninen - 12.

 
Muista maksuttomat arkistot! Tässä muutamia: kaleva.fi - yle.fi - mtv3.fi - aftonbladet.se - guardian.co.uk.
 
Sivun alkuun!
 

 
Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 10:22.

Kaikki sivut 2003 (1-6) ja 2004 (1-12) tarkistettu (linkit ja puuttuvat kuvat). SanomaWSOY:n vaatimuksesta johtuen sen kuva-aineisto on sumennettu 2004 (päivämäärä pienellä tekstillä joka kuvassa). Tämä teksti tiistaina 2011-09-20 jakeskiviikkona 2011-09.21. Pertti Manninen. Tämä 12-sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21. ..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.