12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. 1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Eirola/Lehtonummi
PL 534
40101 Jyväskylä
Puhelin 010 364 8113 Fax 010 364 8149

TIEDOKSIANTOTODISTUS
3.2.2006 Asiano: R 05/2307

MANNINEN PERTTI JUHANI ...
...
...
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Käsittelypäivä
Tiistai 18.4.2006
Syyttäjä
Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas
Vastaaja(t)
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja(t)
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Yllämainittuun asiaan liittyvä haaste liitteineen on annettu tiedoksi Pertti Manniselle
Tiedoksiannon vastaanottajalle on samalla annettu jäljennökset asiakirjoista.
Tiedoksiantoaika- ja paikka
Laukaa 15.3.06
Tiedoksiannon toimittajan allekirjoitus
(jotakin)
Virkasaema, nimen selvennys ja pyhelinnro
-
Viimeinen tiedoksiantopäivä: 07.04.2006
Haastettu henkilökohtaisesti


JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Eirola/Lehtonummi
PL 534
40101 Jyväskylä
Puhelin 010 364 8113 Fax 010 364 8149

HAASTE RIKOSASIASSA
Kutsu pääkäsittelyyn

3.2.2006 Asiano: R 05/2307

MANNINEN PERTTI JUHANI
...
...
Vireille 21.12.2005
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Syyttäjä
Kihlakunnansyyttäjä Sirpa Hautakangas
Vastaaja(t)
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja(t)
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

VASTAAJAN HAASTAMINEN
Käräjäoikeus haastaa Teidät vastaamaan oheisesta haastehakemuksesta ja asianomistajan vaatimusasiakirjasta ilmeneviin vaatimuksiin käräjäoikeuden pääkäsittelyn istunnossa.
ISTUNTO
Aika
Tiistai 18.4.2006, kello 9:00
Paikka
Jyväskylän käräjäoikeus
Vapaudenkatu 54
40100 Jyväskylä
Istuntosali 1
LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS JA POISSAOLON SEURAUKSET
Teidän on saavuttava käräjäoikeuden istuntoon henkilökohtaisesti esteettömän poissaolon varalta asetetun 350 euron sakon uhalla. Jos te jäätte ilman laillista estettä saapumasta käräjäoikeuden istuntoon tai käytätte asiamiestä sijastanne ja läsnäoloanne edelleen pidetään välttämättömänä, Teidät tuomitaan asetettuun uhkasakkoon ja asetetaan korkeampi uhkasakko tai määrätään Teidät tuotavaksi samaan tai myöhempään istuntoon.

VAATIMUKSIIN VASTAAMINEN
Teidän tulee istunnossa ilmoittaa kantanne Teitä vastaan esitettyihin vaatimuksiin (myönnättekö vai kiistättekö syytteen ja muut vaatimukset). Jos kiistätte syytteen ja/tai muun vaatimuksen, Teidän tulee ilmoittaa myös kantanne perustelut.

Jos Te aiotte esittää todisteita, käräjäoikeus kehottaa Teitä jo hyvissä ajoin ennen istuntoa kirjallisesti ilmoittamaan niistä samoin kuin siitä, mitä te kullakin todisteella aiotte näyttää toteen.

Teidän tulee myös toimittaa käräjäoikeuden kansliaa (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) ne kirjalliset todisteet, joihin vetoatte. Teidän tulee myös ilmoittaa todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot.

Jorma Eirola
Käräjätuomari Jorma Eirola

SALASSAPITO
Tämä asiakirja liitteineen on annettu Teille jutun asianosaisena. Asiakirjat ovat salassa pidettäviä, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimessa tai kun asia on jätetty sikseen. Tämänkin jälkeen osa oikeudenkäyntiaineistosta voi olla salassa pidettävää siten kuin oikeudenkäynnin julkisuudesta sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta asetetuissa laeissa on säädetty.

Te ette saa ilmaista sivulliseille asianosaisasemanne perusteella saamianne tietoja, jotka koskevat muita kuin Teitä itseänne.

Jos Te paljastatte salassa pidettävän seikan tai käytätte salaisuutta omaksi tai toisen hyödyksi, Teidät voidaan tuomita rangaistukseen.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 23 § ja 24 §
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta 9 §
Rikoslaki 38 luku 1 § ja 2 §

TURVATARKASTUS
Jyväskylän käräjäoikeudessa on käytössä turvatarkastus ja se suoritetaan metallinilmaisinporttia, käsikäyttöistä metallinilmaisinta ja tavaroiden läpivalaisulaitetta hyväksi käyttäen.

Turvatarkastuksessa tarkastetaan kaikki käräjäoikeuden pääovesta istuntotiloihin kulkevat ja muuta kautta istuntosaleihin kuljetettavat henkilöt.

LIITTEET
Haastehakemus
Asianomistajan kirjallinen vaatimus
Ohjeita vastaajalle

--


Kunnianloukkaus. 1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululaskelma

17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

Jatkuu ...


12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-05-26 - Kunnianloukkaus. 1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja Mononen PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 26.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.