12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. 1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

JYVÄSKYLÄN KIHLAKUNNAN SYYTTÄJÄNVIRASTO
PL 8
40101 Jyväskylä
Puhelin 0103626704 Fax 0103626720

HAASTEHAKEMUS
21.12.2005 Asianro R 05/1970
(Dno R 05/2307)

Jyväskylän käräjäoikeus

Syyttäjä
Sirpa Hautakangas
Kihlakunnansyyttäjä

Vastaajat
MANNINEN PERTTI JUHANI
Syytekohdissa 1

Asianomistajat
MONONEN PEKKA RAFAEL
Syytekohdissa 1

SYYTE
Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta:
1. KUNNIANLOUKKAUS
(6160/R/0017992/05)
Rikoslaki 24 luku 9 §

1.7.2004-8.10.2005 LAUKAA

Teonkuvaus
Manninen on esittänyt asianomistaja Pekka Monosesta ja tämän asianajotoimistosta valheellisen ja perättömän tiedon väittämällä internetissä pitämällään Nettisanomat sivustolla (www.nettisanomat.com), että Mononen on asianajajana toimistonsa puitteissa laatinut häntä koskevia (2Poistettu 06.12.2015). Hän on sivustoillaan julkaissut oikeudenkäyntiaineistoa, joka sinällään on ollut oikeaa, mutta Manninen on antanut lukijoiden ymmärtää, että oikeudenkäynnissä olisi ollut kysymys jostakin laittomasta. Teko on siten huomioonottaen Monosen ammatti asianajajana ollut omiaan aiheuttamaan asianomistajalle vahinkoa sekä häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Todistelu
- asianomistaja Pekka Monosen kuuleminen todistelutarkoituksessa;
- Mannisen laskuttaminen on perustunut suoritettuihin toimeksiantoihin
- Monosen toimiston saatavat Manniselta on vahvistettu hovioikeuden tuomiolla
- Mannisen nettikirjoittelu on ollut asianomistajaa loukkaavaa ja menettely on vahingoittanut asianajajan ammatin harjoittamista

-asianomistajan rikosilmoituksen liitteet;
- s. 4-16; nettisanomien sivustolla esiintyvät valheelliset tiedot
- s. 17-29; Vaasan hovioikeuden tuomio 5.11.2003 nro 1445, jolla Jyväskylän käräjäoikeuden 30.8.2002 nro 4851 laskuja koskeva tuomio on pysytetty eli laskut eivät ole tekaistuja
- s. 38: pyyntö asianomistajan tietojen poistamisesta sivustoilta

SYYTTÄJÄN MUUT VAATIMUKSET
Todistelukustannusten korvaaminen
Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

LISÄTIETOJA
Syyttämispyyntö
Asianomistaja Pekka Mononen on esittänyt syyttämispyynnön 15.10.2005.

Seuraamuskannanotto
Manninen on tuomittava sakkorangaistukseen.

Allekirjoitus
Sirpa Hautakangas
Kihlakunnansyyttäjä

Luettelo haastehakemuksen yhteydessä tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta
6160/R/0017992/05 JYVÄSKYLÄ PL


OHJEITA VASTAAJALLE
Esitutkintapöytäkirja
Vastaajalla on oikeus saada esitutkintapöytäkirja käyttöönsä esittämällä poliisille tämä haaste.

Rangaistuksen lisäksi tuomittavat muut rikosoikeudelliset seuraamukset
Rangaistuksen lisäksi tuomioistuin voi muun muassa
- tuomita rikoksentekovälineen ja rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn valtiolle menetetyksi
- määrätä tuomitun korvaamaan valtiolle todistajalle maksetut korvaukset, päihdetutkimuskulut ja rikoksen uhrista ehkä hankitun lääkärintodistuksen lunastusmaksun sekä mahdolliset oikeuteen noutamisesta aiheutuneet kustannukset
- määrätä liikennejuopumukseen tai törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen syyllistyneen määräajaksi ajokieltoon.

Oikeudenkäyntiavustaja ja asiamies
Jos ette mielestänne selviydy oikeudenkäynnistä ilman avustajaa, Teidän on syytä hankkia oikeudenkäyntiavustaja jo hyvissä ajoin ennen asian istuntokäsittelyä.

Jos Teitä ei ole määrätty saapumaan istuntoon henkilökohtaisesti, saatte käyttää asiamiestä edustamaan itseänne oikeudenkäynnissä. Teidän on tällöin valtuutettava asiamiehenne antamalla tälle valtakirja.

Oikeudenkäyntiavustajana tai asiamiehenä saa toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut lakimies.

Oikeusapu
Oikeusapu voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, joka taloudellisen asemansa vuoksi ei vaikeuksitta kykene kokonaisuudessaan maksamaan asian käsittelystä aiheutuvia menoja. Oikeusapua ei kuitenkaan myönnetä, jos asialla katsotaan olevan asianomaiselle henkilölle vain vähäinen merkitys.

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta kirjallisesti tai suullisesti. Hakemuslomakkeita saa mm. käräjäoikeuden kansliasta ja oikeusaputoimistosta.

Laillinen este
Laillisella esteellä tarkoitetaan sitä, että henkilö sairauden tai yleisen liikenteen keskeytymisen vuoksi on estynyt saapumaan istuntoon. Jos ilmoitetaan muu este, käräjäoikeus tutkii, voidaanko se hyväksyä. Esteestä on heti sen tultua tietoon ilmoitettava käräjäoikeuden kansliaan.

Asian käsittely
Asianosaisen on perehdyttävä asiaan niin hyvin, ettei asiankäsittelyä tarvitse hänen laiminlyöntinsä vuoksi lykätä tai peruuttaa.

Pääkäsittelyn aluksi syyttäjän ja/tai asianomistajan on esitettävä vaatimuksensa perusteluineen ja vastaajan ilmoitettava, myöntääkö vai kiistääkö hän vaatimukset. Tämän jälkeen asianosaisen tulee vuorollaan tarkemmin perustella kantaansa ja lausua vastapuolen perustelujen johdosta. Todistelun jälkeen asianosaisten on vielä esitettävä loppulausuntonsa. Tällöin asianosaisten tulee lausua käsityksensä todisteista ja siitä, miten asia heidän mielestään tulisi ratkaista kaiken pääkäsittelyssä esitetyn aineiston perusteella.

Jos asianosainen tahtoo pääkäsittelyssä esittää todisteen, jota hän ei ole aikaisemmin ilmoittanut, hänen on viipymättä ennen pääkäsittelyä saatettava se tuomioistuimen tietoon ja samalla ilmoitettava, mitä hän haluaa todisteella näyttää toteen.

Asia käsitellään istunnossa suullisesti. Asianosainen ei saa istunnossa lukea eikä antaa käräjäoikeudelle oikeudenkäyntikirjelmää tai muuta kirjallista lausumaa. Asianosainen saa kuitenkin lukea vaatimuksensa asiakirjasta ja käyttää kirjallisia muistiinpanoja muistinsa tueksi.

--


Kunnianloukkaus. 1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12
 

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululaskelma

17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

Jatkuu ...


12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-05-26 - Kunnianloukkaus. 1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 26.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.