12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Vastaajan kirjallisia todisteita asiassa Nro R/05/2307
9. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajana Pertti Manninen. Päiväys 02.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 03.10.2001.


vjan kpl

ASIANAJOTOIMISTO ELO

(Leima: DEFENSOR LEGIS SUOMEN ASIANAJAJALIITTO FINLANDS ADVOKATFÖRBUND)

SAAPUNUT 03-10-2001
715 JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS

JYVÄSKYLÄN KÄRÄJÄOIKEUS
Vapaudenkatu 54
PL 534
40101 JYVÄSKYLÄ

Asia

Haastehakemus
Velkomus toimeksiantopalkkiota koskevassa asiassa.

Kantaja

Asianajotoimisto Pekka Mononen
Vihertie 44-46 A 1
01620 Vantaa

Kantajan asiamies ja prosessiosoite

Asianajaja Juhani Elo
8/o Asianajotoimisto Elo
Iskoskuja 3 C 134, 01600 Vantaa
puhelin 09-504 2245 ja faksi 09-504 3490

Vastaaja

1. Pertti Juhani Manninen
...
...

Oikeuspaikka

Oikeuspaikka on Jyväskylän käräjäoikeus OK 10.6 mukaan.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että vastaajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajalle

1. maksamattomia toimeksiantoon perustuvia palkkio- ja kulusaatavia

1.1 laskun nro 1443, päivätty 31.5.2001, mukaan pääomaa 7.217,50 markkaa ja sille arvonlisäveroa 1.587,65 markkaa yhteensä 8.805,35 markkaa 10 prosentin viivästys-


ASIANAJOTOIMISTO ELO 2


korkoineen pääomalle 7.217,50 markalle eräpäivästä 7.6.2001 lukien.

1.2 laskun nro 1444, päivätty 31.5.2001, mukaan pääomaa 12.275,00 markkaa ja sille arvonlisäveroa 2.700,50 markkaa yhteensä 14,975,50 markkaa 10 prosentin viivästyskorkoineen pääomalle 12.275,00 markalle eräpäivästä 7.6.2001 lukien

2. kantajan oikeudenkäyntikulut korkolain 4.3 §:n mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua päätöksen antopäivästä lukien. Tähän astiset kulumme ovat 5.795,00 markkaa arvonlisäveroineen ja pöytäkirjakuluineen.

Perustelut

Taustaa tapahtumille

Vastaajat Laura Manninen ja hänen poikansa Pertti Manninen ovat kääntyneet kantajan Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n puoleen Kirkkonummen kunnan Kauhalan kylän Kuusikulma-nimisen tilan RN:o 1:86 vuokraoikeuden rakennuksineen pakkohuutokauppaa koskevassa asiassa. Vuokraoikeuden omisti Pertti Manninen, jonka veloista pakkohuutokauppa oli tarkoitus Espoon kihlakunnan viraston toimittaa. Laura Manninen puolestaan omisti tilan ja valvoi huutokaupassa pojaltaan Pertti Manniselta saataviaan. Kantajan puolelta asiaa on hoitanut asianajaja Pekka Mononen, joka avusti molempia päämiehiään asiassa. Päämiehet ovat alusta lähtien antaneet toimeksiannot yhdessä ja lisäksi pojan velkaantuminen ja äidin saatavien valvominen ovat nivoutuneet siten yhteen, ettei toimeksiantoja ole voitu toisistaan erottaakaan. Pakkohuutokauppaa koskevasta toimeksiannosta kantaja on laskuttanut laskulla nro 1443, päivätty 31.5.2001, eräpäivä 7.6.2001, määrältään 8.806,35


ASIANAJOTOIMISTO ELO 3


markkaa. Lasku sisältää toimenpiteet ajalta 19.1.2000 - 5.4.2001 kuitenkin siten, että erittelyosassa on kirjattu 19.1.2000 28.3.2000 toimenpiteet niin, että niistä ei ole laskutettu, koska niistä on saatu suoritus jo aikaisemmin. Toimenpiteet, joista suoritusta ei ole saatu, alkavat 3.5.2000 lukien ja vain ne on huomioitu puheena olevassa laskussa.

Laura ja Pertti Manninen antoivat edelleen toimeksiannon kantajalle 17.5.2000 täytäntöönpanoriitaa koskevasta asiasta, jossa kantajaksi oli osoitettu Laura Manninen ja vastaajiksi Pertti Manninen, Keski-Suomen Osuuspankki ja Merita Pankki Oyj. Riita liittyi Pertti Mannisen omistamaan ulosmitattuun Laukaan kunnan Pallasniemen kylässä sijaitsevaan Veikkola-nimiseen tilaan RN:o 10:23. Tila oli ulosmitattu Pertti Mannisen veloista. Laura Manninen oli hovioikeuden päätöksellä osoitettu haastamaan vastaajat saatavansa vahvistamiseksi. Laura Mannisella oli pojaltaan Pertti Manniselta saatavaa, jota vastaan hän oli saanut pantiksi kolme (3) haltijavelkakirjaa, määrältään kukin 50.000,00 markkaa. Merita Pankko Oyj oli riitauttanut haltijavelkakirjojen panttauksen niiden tradition perusteella. Asia käsiteltiin Jyväskylän käräjäoikeudessa, joka myönsi asiassa Laura Manniselle maksuttoman oikeudenkäynnin. Sittemmin asia sovittiin Merita Pankki Oyj:n kanssa siten, että asianajaja Pekka Mononen neuvotteli pankin kanssa Pertti Mannisen veloista akordisopimuksen, jolla Pertti Manninen sai velkojaan pankilta anteeksi 1.800.000,00 markkaa. Tämän jälkeen juttu jätettiin Jyväskylän käräjäoikeudessa sillensä ja asianajaja Pekka Monoselle maksettiin maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella kuluineen, palkkioineen ja arvonlisäveroineen Laura Mannisen avustamisesta yhteensä 23.028,40 markkaa. Päätöksessään käräjäoikeus toteaa, ettei Pertti Mannisen Kirkkonummen kiinteistön pakkohuutokauppaan liittyvät toimenpiteet voi tulla maksettavaksi Laura Manniselle myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin nojalla. Toimenpiteistä on siten laskutettukin sen jälkeen laskulla nro 1443. Edelleen käräjäoikeus toteaa, että palkkioista on myös vähennetty puhelut Pertti


ASIANAJOTOIMISTO ELO 4


Manniselle ja neuvottelut hänen kanssaan, mutta koska asia kuitenkin on päättynyt sovintoon ja Pertti Mannisen asia on liittynyt nyt käsiteltävän asian sovinnolliseen ratkaisuun, käräjäoikeus on ottanut sen huomioon korottavana tekijänä määräämässään palkkiossa. Jyväskylän käräjäoikeuden perusteiden perusteella ja asianajaja Pekka Monosen vielä keskusteltua asiasta käräjäoikeuden kanssa on kantaja laskuttanut päämiehiään laskulla nro 1444, päivätty 31.5.2001, eräpäivä 7.6.2001, määrältään 14.975,50 markkaa. Laskun erittelyosasta ilmenevät toimenpiteet merkinnällä POIS tarkoittavat toimenpiteitä, joista on saatu korvaus valtionvaroista.

Asian hoidosta

Asianajaja Pekka Mononen on hoitanut molempien päämiestensä asiaa yhteisenä asiana ja samaan päämäärään tähdäten. Päämääränä oli saada aikaiseksi akordisopimus Merita Pankki Oyj:n kanssa, jonka vuoksi Laura Manninen sitoutui myymään poikansa vuokraoikeutta rasittavan kiinteistönkin Kirkkonummelta, mikäli kiinteistöstä näin saataisiin kokonaisuutena parempi kauppahinta ja siten myös enemmän varoja Pertti Mannisen velkojen maksuun. asianajaja Pekka Mononen kokeneena juristina hoiti akordisopimusneuvottelut ja hankki Pertti Manniselle sopimuksen, jolla hänelle annettiin velkoja anteeksi noin 1.800.000 markkaa. Jyväskylän käräjäoikeuden päätöskin osoittaa, että asiaa on hoidettu hyvin, muutoin ei asiassa olisi huomioitu palkkioita korottavia tekijöitä.

Jyväskylän käräjäoikeuden päätös

Käräjäoikeus on katsonut, että Kirkkonummen kiinteistökauppaa koskevat toimenpiteet eivät voi kuulua Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin. Käräjäoikeus ei ole myöskään hyväksynyt suoria puhelin tai muita neuvotteluja, jotka asianajaja Pekka


ASIANAJOTOIMISTO ELO 5


Mononen on käynyt Pertti Mannisen kanssa, Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin, mutta kuitenkin katsonut asioilla olleen kiinteän yhteyden, ja katsonut sen korottavaksi tekijäksi.

Käräjäoikeus on siis selvästi päätöksessään ilmoittanut ne asiat, jotka eivät ole kuuluneet Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin ja näistä toimenpiteistä asianajaja Pekka Mononen on oikeutetusti laskuttanut päämiehiään erillisillä edellä mainituilla laskuilla. Käräjäoikeus on katsonut, että poisjätettyjen toimenpiteiden lisäksi toimenpiteitä, jotka on katsottu kuuluvan Laura Mannisen maksuttoman oikeudenkäynnin piiriin on jouduttu ottamaan huomioon korottavana tekijänä, koska Pertti ja Laura Mannisen kaikki puheena olevat asiat ovat toimenpiteiden kannalta olleet siten nivoutuneet toisiinsa, että niillä on kaikilla tähdätty samaan päämäärään eli akordisopimukseen. Toisin sanoen maksuttomankin oikeudenkäynnin piiriin kuuluvissa toimenpiteissä on edellä selostetun yhteyden vuoksi ollut enemmän työtä kuin tavanomaisessa tapauksessa.

Saatavan riitauttaminen

Pertti Manninen on riitauttanut kantajan saatavat.

Näyttö

Asiakirjatodistelu

1. Laskut nrot 1443 ja 1444
Teema osoittaa, mistä toimenpiteistä on laskutettu.

2. Jyväskylän käräjäoikeuden päätös
Teema osoittaa, että maksuttomasta oikeudenkäynnistä on maksettu ainoastaan oikeudenkäyntiin liittyvien asioiden kulut.

ASIANAJOTOIMISTO ELO 6


Henkilötodistelu:

Todistelutarkoituksessa asianajaja Pekka Mononen

Paikka ja aika

Vantaalla 2. päivänä lokakuuta 2001

Laati

Juhani Elo
Juhani Elo
asianajaja, Vantaa

Liitteet

- laskut nrot 1443 ja 1444
- Jyväskylän käräjäoikeuden päätös

--
Osoite
Kauppakeskus MYYRMANNI III krs.
Iskoskuja 3 C 134
01600 Vantaa

Puhelin
(09) 504 2245
Telefax
(09) 504 3490

e-mail
elo@co.inet.fi
Kotisivu
personal.inet,fi/yritys/elo

--


Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL


9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

TODISTEET

Kirjalliset todisteet ja todistusteemat

Käräjäoikeudessa esitetyt.

1. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 2000364. Päiväys 21.03.2001.

2. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1437. Päiväys 18.05.2001.

3. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1438. Päiväys 18.05.2001.

4. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1443. Päiväys 31.05.2001.

5. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Lasku. Numero 1444. Päiväys 31.05.2001.

6. Laura Mannisen päiväkirjamerkintä ajalta 01.10.2001 - 11.10.2001 koskien Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n laskuja numeroiltaan 1443 ja 1444.

Todistusteema: Todisteet 1- 6 osoittavat sen, että laskujen asiat (aiheet), toimenpiteet, summat, maksajat ja maksajien osoitteet ovat muuttuneet kuuteen kertaan alkuperäisen laskun jälkeen. Todiste 6 osoittaa maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen vanhuksen huolen hänelle lähetetyistä laskuista vastoin luvattua ja sovittua. Todiste 6 osoittaa lisäksi sen, että Laura Manninen on vastustanut maksuvelvollisuuttaan kantajan esittämistä laskuista

7. Laura Manniselle myönnetty maksuttoman oikeudenkäynnin selvitys. Espoon oikeusaputoimisto 08.08.2000.

Todistusteema: Todiste 7 osoittaa laskuissa rakennetun yhteisvastuullisuuden mahdottomuuden niistä toimenpiteistä, joita ei korvattu Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky:n käräjäoikeudelle esittämän laskun (Todiste 1) nojalla.

8. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajina Pertti Manninen ja Laura Manninen. Päiväys 01.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 02.10.2001.

Todistusteema: Todiste 8 osoittaa sen, että kantaja on vaatinut Laura Mannista ja Pertti Mannista yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut. Todiste osoittaa myös sen, että samana päivänä käräjäoikeuteen on saapunut myös toinen korjattu haastehakemus.

9. Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky. Haastehakemus. Vastaajana Pertti Manninen. Päiväys 02.10.2001. Saapunut käräjäoikeuteen 03.10.2001.

Todistusteema: Todiste 9 osoittaa sen, että kantaja on tässä kolmannessa haastehakemuksessaan luopunut vaatimuksestaan Laura Mannista kohtaan suorittamaan kantajan esittämät laskut ja oikeudenkäyntikulut sen jälkeen kun Laura Manninen on ilmoittanut riitauttavansa laskut. Lisäksi todisteesta käy ilmi, että tätä seikkaa ei ole kerrottu käräjäoikeudelle, vaikka yhteisvastuullisuus onkin säilytetty laskuissa.

Pyydän hovioikeutta hyväksymään seuraavat uudet kirjalliset todisteet, koska niissä ilmenevät seikat ovat tulleet ilmi tässä oikeudenkäynnissä vasta käräjäoikeuden istunnossa ja osittain sen jälkeen.

10. Pöytäkirja kiinteistön pakkohuutokaupasta 31.01.2001.

Todistusteema: Todiste 10 osoittaa sen, että asianajaja Pekka Monosta ei ole merkitty pöytäkirjaan läsnäolijaksi huutokaupassa.

11. Pertti Mannisen asianajotoimisto Pekka Mononen ky:lle lähettämä kirje ja postin kirjaus.

Todistusteema. Todiste 11 osoittaa sen, että Pertti Manninen on pyytänyt laskuissa ilmenevään toimenpiteeseen liittyvää kirjeen kopiota.

12. Jyväskylän käräjäoikeuden velkajärjestelyasian raukeamista koskeva päätös 16.07.2001.

Todistusteema. Todiste 12 osoittaa sen, että Pertti Mannisen velkajärjestely on laitettu vireille 04.01.2001.


Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululaskelma

17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

Jatkuu ...


12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-05-26 - Kunnianloukkaus. 9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 26.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.