12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. 12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

OHJE VASTAAJALLE

VASTAUKSEN SISÄLTÖ

Vastauksessa on ilmoitettava:
- asia ja diaarinumero, jossa vastaus annetaan
- myönnättekö vai kiistättekö valittajan muutosvaatimukset
- käsityksenne valittajan vaatimusten perusteista
- seikat, joihin haluatte hovioikeuden nojautua
- todisteet, joihin haluatte hovioikeudessa nojautua ja mitä kullakin todisteella haluatte näyttää toteen
- mahdollinen pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta.
Vastaukseen on liitettävä kirjalliset todisteet joita ei ole käräjäoikeuteen esitetty.

PÄÄKÄSITTELYPYYNTÖ

Jos haluatte, että hovioikeudessa toimitetaan suullinen pääkäsittely, Teidän on ilmoitettava:
1. syy pääkäsittelyn toimittamiseen
2. keitä asianosaisia on kuultava henkilökohtaisesti hovioikeudessa ja
3. keitä todistajia, asiantuntijoita ja todistelutarkoituksessa kuultavia henkilöitä on tarpeellista kuulla hovioikeudessa.

Edellä kohdassa 2 ja 3 mainitut seikat on vastauksessa ilmoitettava myös silloin, kun valituksessa on pyydetty pääkäsittelyä.

Hovioikeudessa kuultavien henkilöiden postiosoite ja puhelinnumero on ilmoitettava hovioikeudelle.

Jos pyytäessänne pääkäsittelyä nojaudutte käräjäoikeuden tuomiosdta ilmeneviin käräjäoikeudessa esitetyihin perusteisiin ja todisteisiin, voitte vastauksessanne näiltä osin vain viitata luettelomaisesti käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevään, mainittuja perusteita ja todisteita yksityiskohtaisesti selostamatta.

VETOAMISRAJOITUS RIITA- JA HAKEMUSASIOISSA

Näissä asioissa Te ette saa hovioikeudessa vedota muihin seikkoihin tai todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty käräjäoikeudessa.

Vetoaminen on kuitenkin sallittu, jos Te saatte todennäköiseksi, että TE ette ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen käräjäoikeudessa tai Teillä on ollut muutoin pätevä aihe olla tekemättä niin. Jos vetoatte tällaiseen seikkaan tai todisteeseen, Teidän on ilmoitettava syy, miksi siihen vetoaminen olisi sallittua hovioikeudessa.

Vasta hovioikeudessa esitetty kuittausvaatimus voidaan jättää tutkimatta, jos sitä ei voida vaikeudetta tutkia.

VASTAUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN JA YHTEYSTIEDOT

Vastauskirjelmä on vastauksen antajan tai, jos hän ei ole itse sitä laatinut, laatijan allekirjoitettava.

Jos vastauksen laatii asiamies, vastaukseen on liitettävä antamanne valtakirja ellei asiamies ole asianajaja, yleinen oikeusavustaja tai rikosasioissa asianomistajaa edustava virallinen syyttäjä.

Vastauskirjelmästä on ilmettävä postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset tehdään. Jos osoite muuttuu, uusi osoite on viipymättä ilmoitettava hovioikeuden kirjaamoon.

JÄLJENNÖS VASTAUSASIAKIRJOISTA

Vastauskirjelmästä ja siihen liitetyistä asiakirjoista on annettava jäljennös.

VASTAUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Asiakirjat voi toimittaa hovioikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostina. Lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

--


Kunnianloukkaus. 12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta
 

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululaskelma

17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

Jatkuu ...


12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-05-26 - Kunnianloukkaus. 12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 26.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.