12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659. Seuraavaan numeroon!

Tämän numeron etusivulle!

Kunnianloukkaus. 12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

Saapunut 2.6.2006
Kansliaan toimittanut:
Postitse
KAKSOISKAPPALE

(LEIMA: DEFENSOR LEGIS
SUOMEN ASIANAJOLIITTO
FINLANDS ADVOKATFÖRBUND
ASIANAJOTOIMISTO
PEKKA MONONEN KY
Vihertie 41-46 A1 01620 Vantaa
Puh. 09-878 4133 fax 09-890838)

VAASAN HOVIOIKEUDELLE

SAAPUNUT
22.06.2006
Vaasan Hovioikeus

ASIA

Valitus

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS

Jyväskylän käräjäoikeuden 2.5.2006 antama tuomio nro 06/815 kunnianluokkausta koskevassa rikosasiassa R 05/2307.

VALITTAJA

xxxxxxx, Pekka
asianajaja, Vantaa

PROSESSIOSOITE

Asianajotoimisto Pekka Mononen Ky,
Vihertie 44-46 A 1, 01620 Vantaa.
Puh. 09-878 4133, 0400- 400 685
Fax 09- 890 8838.

MUUTOKSENHAUN KOHDE

Koko päätös.

MUUTOSVAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Vastaajan on katsottava syyllistyneen rikoslain 24 luvun 10 §:n tarkoittamaan törkeään kunnianloukkaukseen ja hänelle on tuomittava sen mukainen rangaistus.

Vastaajan verkkotunnuksella 12.fi ylläpitämät internet-sivut, joilla vastaaja loukkaa kunniaani, on suljettava sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain perusteella.

Vastaaja on velvoitettava sen lisäksi, mitä käräjäoikeus on tuominnut, korvaamaan minulle menetetyistä ansiotuloista vaatimani 4.000 euroa 1.7.2004 lukien laskettavine viivästyskorkoineen.

SUULLINEN PÄÄKÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Katson, että riittäviä perusteita suullisen pääkäsittelyn toimittamiselle ei ole olemassa.

Nyt esitettyjen vaatimusten ratkaiseminen voidaan tehdä pelkästään kirjallisen aineiston pohjalta.

PERUSTELUT

Uudistaen kaiken käräjäoikeudessa puolestani lausutun totean vielä seuraavaa:

Kunnianloukkaus on toteutettu joukkotiedotusvälinettä käyttämällä ja internetin välityksellä saatettu lukuisten ihmisten saataville.

Loukkauksella on aiheutettu pitkäaikaista kärsimystä, koska loukkaavassa muodossa julkaistu teksti on jatkuvasti esillä sivustolla. Liitän oheen tulosteet, jotka osoittavat, että loukkaus jatkuu sivustolla vielä 1.6.2006 valitusta laadittaessa.

Kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tätä osoittaa se, että julkaistussa tekstissä ja teossa käytetään selkeästi ammattinimikettäni ja loukkaus on siten kohdistettu ammattitoimintaani ja tekoa jatkamalla sillä pyritään toimintani jatkuvaan tahalliseen vaikeuttamiseen.

Vastaajan ylläpitämillä sivustoilla julkaistu teksti on erittäin loukkaavaa asianajaja-ammattini ja henkilökohtaiseen kunniaani nähden. Sananvapaus ei voi ulottua niin pitkälle, että se mahdollistaa tällaisen vastaajan menettelyn. Sen vuoksi on olemassa riittävät perusteet määrätä sivuja suljettaviksi niiltä osin, kuin niillä esiintyy tätä kunniani loukkaavaa tekstiä ja joka tapauksessa ne sivut, joilla käytetään ilmaisua asianajan (Poistettu 06.12.2015).

Kun vastaaja ei näytä vapaaehtoisesti poistavan loukkaavaa tekstiä tai julkaisua, jatkuu vastaajan rikollinen toiminta edelleen. Rikollinen toiminta on pysäytettävä, ja se on mahdollista vain määräämällä loukkaavaa tekstiä sisältävät sivut suljettavaksi.

Siitä huolimatta, että loukkaavat sivut määrättäisiin suljettavaksi, on vastaajan velvollisuus julkaista tuomio sivustollaan säilytettävä.

Vastaajan menettelystä on varmuudella aiheutunut tulonmenetystä asianajotyössäni.

Internetsivustoja käytetään nykyisin yleisesti ja säännöllisesti palveluksia haettaessa. Yleisesti tunnettua on, että ns. Google-hakukonetta käytetään mm. palveluksia haettaessa ylivoimaisesti eniten eri hakumenetelmistä. Juuri Google-hakukoneella tehty hakutulos tuo palveluksenhakijan eteen ensimmäiseksi vastaajan loukkaavan tekstiaineiston. Tätä osoittaa tähän liittämäni tuloste hakutuloksesta, kun hakukriteeriksi syötetään "asianajotoimisto pekka mononen" -hakusanat.

Aineiston pysyttäminen internetissä vaikeuttaa kohtuuttomasti mahdollisuuksiani tarjota asianajopalveluksia kiristyvässä kilpailussa. Vaatimani vahingonkorvauksen määrä on vain arvioitavissa, mutta vaatimani määrä on erittäin kohtuullinen ja siksi sellaisena tuomittava.

Vastaajan vapauttaminen korvausvastuusta tältä osin saattaa lisätä hänen piittaamattomuuttaan lain kieltoja ja käskyjä kohtaan, mitä vastaajan tähänastinen menettely jo sinällään osoittaa.

TODISTELU

Käräjäoikeuden vastaanottama todistelu.

Lisäksi uudet kirjalliset todisteet

- tulosteet 1.6.2006 päivältä Google-hakutuloksista sekä loukkaavaa aineistoa sisältävästä 12.fi -sivustosta.

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Vantaalla 1 päivänä kesäkuuta 2006

Pekka Mononen
xxxxx xxxxxxx
asianajaja, varatuomari
Vantaa

LIITTEET

- edellä mainitut tulosteet

--


Kunnianloukkaus. 12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
Asia
KUNNIANLOUKKAUS
Vastaaja
MANNINEN PERTTI JUHANI
Asianomistaja
MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta
 

Kunnianloukkaus. Asiakirjoja aikajärjestyksessä.

1. Haaste. 1. Tiedoksiantotodistus & Kutsu pääkäsittelyyn
1. Haaste. 2. Haastehakemus & Ohjeita vastaajalle
1. Haaste. 3. Asianomistajan vaatimus
1. Haaste. 4. Asianomistajan vaatimus. Todiste. Google-haku
1. Haaste. 5. Asianomistajan vaatimus. Todiste. 12

2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 1. Luettelo
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 2. Laskut (5 kpl)
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 3. Päiväkirjamerkintä
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 4. Maksuttoman selvitys
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 5. Ensimmäinen haastehakemus
2. Vastaajan kirjalliset todisteet. 6. Kolmas haastehakemus

3. Asianomistajan kirjallinen todiste. Tuomio
4. Syyttäjän kirjallinen todiste. Sähköpostiviesti

5. Käräjäoikeuden pöytäkirja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
6. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja
7.
Asianomistajan oikeudenkäyntikululasku käräjäoikeudessa.

8. Käräjäoikeuden tuomio. 1. Tuomio
8. Käräjäoikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
8. Käräjäoikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
8. Käräjäoikeuden tuomio. 4. Tyytymättömyyden ilmoitus

9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjalliset todisteet. Laskut (5kpl)
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjalliset todisteet. Päiväkirjamerkintä
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 4. Kirjalliset todisteet. Maksuttoman selvitys
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 5. Kirjalliset todisteet. Ensimmäinen haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 6. Kirjalliset todisteet. Kolmas haastehakemus
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 7. Kirjalliset todisteet. Pakkohuutokauppapöytäkirja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 8. Kirjalliset todisteet. Vastaajan asianomistajalle lähettämä kirjekopion pyyntö
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 9. Kirjalliset todisteet. Velkajärjestelyn raukeamista koskeva päätös
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 10. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 1. Asianomistaja
9. Vastaajan valitus hovioikeudelle. 11. Liite. Henkilötodistelu käräjäoikeudessa. 2. Vastaaja

10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 1. Valitus
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 2. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista.
10. Asianomistajan valitus hovioikeudelle. 3. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

11. Hovioikeuden ilmoitus asian käsittelystä
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 1. Pyyntö
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 2. Ohje vastaajalle
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 4. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste Google-hakutuloksista
12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 5. Liite. Asianomistajan valituksen liite. Kirjallinen todiste. Tuloste 12.fi -sivustosta

13. Syyttäjän vastaus vastaajan valitukseen

14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 1. Vastaus
14. Vastaajan vastaus asianomistajan valitukseen. 2. Liite. Ääninauhalta purettu lausunto

15. Vastausten tiedottaminen

16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 1. Vastaus
16. Asianomistajan vastaus vastaajan valitukseen. 2. Liite. Valitus- ja vastauskululaskelma

17. Hovioikeuden päätös pääkäsittelyn toimittamisesta

18. Hovioikeuden kutsu pääkäsittelyyn valittajana

19. Hovioikeuden pöytäkirja.
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 1. Asianomistaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 2. Vastaaja
20. Henkilötodistelu hovioikeudessa. 3. Todistaja
21. Asianomistajan oikeudenkäyntikululaskut hovioikeudessa (2kpl)

22. Hovioikeuden tuomio. 1. Tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 2. Tuomiolauselma
22. Hovioikeuden tuomio. 3. Valitusosoitus
22. Hovioikeuden tuomio. 4. Liite. Käräjäoikeuden tuomio
22. Hovioikeuden tuomio. 5. Liite. Käräjäoikeuden tuomiolauselma

Jatkuu ...


12 Lauantai 2007-05-26. N:o 659.
Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys. 12@hotmail.com Copyright 12.fi - Mainosbanneri ja kirjasinkoko torstaina 2009-04-02.


12 2007-05-26 - Kunnianloukkaus. 12. Hovioikeuden vastauspyyntö asianomistajan valitukseen. 3. Liite. Asianomistajan valitus - Vastaaja MANNINEN PERTTI JUHANI - Asianomistaja MONONEN PEKKA MATTI RAFAEL - Jyväskylän käräjäoikeus Asiano: R 05/2307- 12 lauantaina 26.05.2007.

Sivun alkuun!

Tämä on Nettisanomat-sivuston kopio 12-sivustoon logot ja sivuston nimi muuttaen. Alkuperäiset järjestysnumerot on säilytetty. Nettiin perjantaina 2010-11-12 klo 20:36.

Sivuston 1. restaurointi 2011-09-12. Virhelinkkien korjaus, puuttuvien kuvien palautus, Huom. Linjayhteyden virhellisen toiminnan takia osa sivuista on vuonna 2007 jaettu useaksi sivuksi ja osa kuvista on edelleen vaillinaisia alaosastaan. Linkkien palautus on osittain vienyt linkit osottamaan tiedon ensimmäiseen esiintymiskertaan. Maanantaina 2011-09-12 Pertti Manninen. Tämä sivusto on tehty Nettisanomat-sivuston tarkistetusta versiosta 2011-09-21.

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

 

2012-05-08: Sivustolta on poistettu Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.1.2012 antaman kunnianloukkausta koskevan tuomion 12/230 R11/268 johdosta tuomiossa mainittujen henkilöiden asianosaistiedot rikoksentekoajalta 6.5.2007 - 18.1.2012. Tuomio luettavissa osoitteessa: http://www.n3.fi/tuomiot/keskisuomiko20120124/etusivu.htm

..
2004-2011: Vaasan hovioikeuden (19.11.2015) kumottua Keski-Suomen käräjäoikeuden (24.01.2012) tuomion sivusto on palautettu osittain alkuperäiseen muotoon hovioikeuden tuomio huomioon ottaen lauantaina 05.03.2016, äitini 100-vuotis syntymäpäivänä.